Vereniging - Begroting, jaarverslag

Jaarlijks stelt het bestuur een begroting op
die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering (ALV).
Op die vergadering worden ook het jaarverslag en het financieel verslag besproken
en ter goedkeuring voorgelegd.

Het Jaarverslag 2020 volgt zo spoedig mogelijk.
De pdf Financieel jaarverslag 2020 bevat:
  •  Financieel jaaroverzicht 2020
  •  Begroting 2021
  •  Jaarrekening 2020
  •  Toelichting bij de financiën 2020
  •  Verslag van de Kascommissie

Zie de rubriek Ledenvergadering voor verslagen van de ALV's.