Vereniging - Begroting, jaarverslag

Jaarlijks stelt het bestuur een begroting op
die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering (ALV).
Op die vergadering worden ook het jaarverslag en het financieel verslag besproken
en ter goedkeuring voorgelegd.

De pdf Financieel jaarverslag 2021 bevat:
  •  Jaarrekening 2021
  •  Begroting 2022
  •  Verslag van de Kascommissie
  •  Toelichting bij de financiën 2021

Zie de rubriek Ledenvergadering voor verslagen van de ALV's.